Më e mira e natyrës

E pabesueshme, e bukur e rrezikshme

Ejani dhe shikoni !

I bukur dhe i paprekur
ngrohtë dhe i qetë

Mali më i lartë në dy vende mund të arrihet nga të dy anët. Ejani të vizitoni dhe gjeni vendin tuaj

Rezultatet e projektit

Rezultatet e projektit

Rezultati 1:  Ekipi i Projektit "Mbështetja e Potencialeve Rajonale të Turizmit" identifikoi, zhvilloi dhe shenjoioi 20 shtigje kombëtare dhe një (1) shteg rajonale, ndërkufitar turistik (markimi malor dhe GPS); ka themeluar bazën e të dhënave të përbashkëta ku përfshihen të gjitha rrugët / shtigjet turistike.

Lista e shtigjeve të identifikuara, me informacion të shkurtër për itinerarin, Republika e Maqedonisë së Veriut

Nr.

Emri i shtegut

Pika fillestare

Zona e kalimit

Pika përfundimtare

Gjatësia \ km)

01

Shtegu Korita

Fshati Rogachevo

Zona e piknikut Kaludjer

Shtëpia malore Ljuboten

9

02

Shtegu Violla

Shtëpia malore Ljuboten

Ferma e deleve Bekimi

Fshati Staro Selo

10

03

Shtegu i kullës

Fshati Tearce

Bigor area – Village of Brezno - Brezjansko Ezero

Brezjanski Kule

15

04

Shtegu panoramik

Fshati Vejce

Dupnat Kamen

Dupnat Kamen

7

05

Shtegu i deleve

Fshati Jedoarce

Fshati Otunje – Fshati Setole

Fermae deleve Gjermo

9

06

Shtegu i ujëvarës

Ujëvara Vejce

Fshati Vejce

Fshati Brodec

9

07

Shtegu i pishës

Fshati Brodec

Mal Jelak - Jelak

Kodra e Diellit

15

08

Shtegu i kalasë

Tetova

Kalaja e Tetoves - burime me ujë mineral Banjiche

Tetova

10

09

Shtegu jugor

Mzdracha -
Sharski Vodi

Karpa

Maja Golema Vraca

8

10

Shtegu i lumit

Mzdracha -
Sharski Vodi

Burimet e lumit Mzadracha - Budimov Grob

Bugarski Kolibi

10

 

 

 

 

 

102

 

Lista e rrugëve të identifikuara, me informacion të shkurtër për itinerarin, Republika e Kosovës *

Nr.

Emri i shtegut

Pika fillestare

Zona e kalimit

Pika përfundimtare

Gjatësia \ km)

01

Shtegu i vjetër tregtar

Xhamia e Sinan Pashës në qendër të Prizrenit

Prizren KS – Shtëpia Malore Sharri- Guri i Zi - Vrtop green-pass via lake MK - Tetovo MK

Tetovë MK

24

02

Shtegu i pishës së madhe

Fshati Novo Sello

Kopana Voda - big pine - Oshljak – Qendra rekreative Prevalla

Qendra rekreative Prevalla

14

03

Shtegu i rrëqebullit

Qendra e skijimit Brezovica

Qendra e skijimit Brezovica – Liqeni i Jazinces – Shtëpia Malore Ranger

Shtëpia Malore Ranger

8

04

Shtegu i ariut

Fshati Mansterica

Manasterica Meto Bajraktari - Lubinje

Lubinje

6

05

Shtegu i drerit

Fshati Mushnikovë

Mushnikovë - Gornje Sello - Prevallë

Prevallë

8

06

Shtegu i dhisë së egër

Fshati Brod -Gora

Brod - Skarpa – Guri i Zi

Guri i Zi

19

07

Shtegu i burimit

Prevallë

Burimi i ujëvarës Lumbardhi

 

8

08

Shtegu i djathit të Sharrit

Fshati Brod - Gora

Brod – Liqeni Shutman - Brod

Brod

14

09

Shtegu i vajzës

Prizren R115, Manastiri i Kryeengjëjve

Kalaja e vajzës -Pouskë - Jabllanicë

Jabllanicë

4

10

Shtegu vrojtimit të zogjëve

Fshati Bresane

Pylli i Bresanës- Kampingu Limth

Kampingu Limth

5

 

 

 

 

 

110

 

Nr.

Emri i shtegut

Pika fillestare

Zona e kalimit

Pika përfundimtare

Gjatësia \ km)

R1

Shtegu i vjetër tregtar

Tetovë

Kalaja e Tetovës – Fshati Selce - Fshati Brodec – Fshati Veshallë – Liqeni i Karanikollës – Prizren KS

Maja e Skarpës
(KLIMI I GJELBËRT)

25

 

GJATËSIA TOTALE E TË GJITHA SHTIGJEVE

237

Rezultati 2: Shtëpitë rurale familjare përgjatë rrugës ofrojnë shërbime me cilësi më të lartë, ato janë të njohura dhe të prezantuara mirë për turistët potencialë; Një sërë aktivitetesh si trajnime dhe programe këshilluese mbështetëse janë mbajtur drejtpërdrejtë në terren, duke u dhënë njohuri të reja operatorëve dhe shërbimeve turistike, në mënyrë që ata të ofrojnë shërbime me cilësi shumë më të lartë. Paraqitja e këtyre shtëpive në faqen e internetit të projektit është një mundësie mirë për të qenë më vizualë për turistët.

 

Një numër i caktuar i pjesëmarrësve tashmë kanë filluar të dallohen me aftësinë e tyre për të qenë zëdhënës (persona kryesorë) në profesionin e tyre dhe në atë që bëjnë. Ata po e bëjnë atë së bashku për zonën ndërkufitare. Aktiviteti tashmë rritë mundësitë për të ndikuar pozitivisht në zhvillimin e ardhshëm të produkteve rajonale të turizmit në Malin Sharr (rajonin e Pollogut dhe Prizrenit).

Rezultati 3: Kapacitetet e udhërrëfyesve ekzistues dhe potencialë janë azhurnuar dhe përfaqësojnë personat kryesorë për zhvillimin e produkteve të turizmit në të ardhmen. Është kryer trajnimi për udhërrëfyesit dhe animatorët turistikë dhe është bërë publikimi i "Manualit për Udhërrëfyesit dhe Animatorët Turistik".

Rezultati 4: Numri i vizitorëve u rrit, duke tërhequr vizita të reja turistike, ekonomia e rajonit ka rritur vlerat e biznesit dhe rajonit; Webfaqe moderne e dizajnuar, e lançuar, e azhurnuar për promovimin e turizmit rural "Zbuloni zonën e 'Maleve të Sharrit'; Është projektuar dhe zbatuar një fushatë promovuese që promovon faqen e internetit, rrugët, trashëgiminë kulturore dhe natyrore dhe ofruesit e shërbimeve në lidhje me secilin shteg; Është përgatitur, lansuar dhe promovuar aplikacionin celular për 21 Shtigje.

Ekipi i BRTP ka zhvilluar prezantimin përfundimtar për ndarjen e rezultateve të projektit.

 

 

01 Briefing notes EN thumb    02 Briefing notes EN thumb   
03 Briefing notes ЕN thumb   04 Briefing notes ЕN thumb  

eu funded gdThis web has been produced with the assistance of the European Union.  The content of this web is the sole responsibility of the implementing organisations and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

© 2024 Alka. All Rights Reserved.